دریافت لیست اپلیکیشن‌ها با وب‌سرویس پوشه

برای دریافت لیست اپلیکیشن‌های خود می‌توانید از آدرس https://api.pushe.co/v2/applications/{platform}/ بصورت زیر استفاده نمایید:

curl -X GET https://api.pushe.co/v2/applications/{platform}/ -H 'authorization: Token YOUR_TOKEN' -H 'content-type: application/json'

مقادیر مجاز برای platform می‌تواند android و ios باشد.

پاسخ دریافتی برای درخواست‌‌ مشاهده لیست اپلیکیشن‌‌ها(اندروید و ios) بدین فرمت خواهد بود:

[
{
"name": "APP_NAME",
"package_name": "PACKAGE_NAME",
"app_id": "UNIQUE IDENTIFIER",
"created_at": "2018-10-13T05:49:28.292622Z",
"framework": 1,
"aggregator": null,
"has_one_signal_user": false,
"type": 1,
"provider": null,
"credential": {
"server_key": "server_key",
"client_key": "client_key"
},
"active_users": 0,
"installation_count": 0,
"owner": "YOUR_EMAIL_ADDRESS",
"welcome_template": null,
"update_template": null,
"welcome_template_v2": null,
"update_template_v2": null,
"welcome_active": false,
"icon_url": "ICON_URL"
}
]
کلیدتوضیح
nameنام اپلیکیشنی که انتخاب کردید، در صورتی که نامی برای اپلیکیشن خود انتخاب نکرده باشید، app_id به عنوان name قرار خواهد گرفت.
package_nameاسم پکیج اپلیکیشن شما.
app_idشناسه‌ای که برای اپلیکیشن خود انتخاب کرده‌اید.
create_atزمانی که اپلیکیشن شما ساخته شده است.
frameworkمشخص کننده چارچوبی است که با آن اپلیکیشن خود را ایجاد کرده‌اید.
aggregatorدر صورتی که اپلیکیشن شما در اجاره پوشه باشد این فیلد برای شما ‌‌True خواهد بود.
has_one_signal_userدرصورتی که اپلیکیشن شما از onesingal وارد شده باشد این فیلد برای شما ‌true ه=خواهد بود.
typeمشخص کننده توع پلتفرم اپلیکیشن شما می‌باشد.
providerدر صورتی که از اپلیکیشن ساز استفاده کرده باشید، این فیلد برای شما به نمایش در خواهد آمد.
credentialدر صورتی که client_key و server_key را وارد نکرده باشید، فقط client_key را دریافت خواهید کرد.
active_usersتعداد کاربران فعالی که اپلیکیشن شما دارد.
installation_countتعداد نصب‌‌های این اپلیکیشن
welcome_templateشناسه اعلان خوش آمد برای این اپلیکشین در v1
update_templateشناسه اعلان آپدیت برای این اپلیکیشن در v1
welcome_template_v2شناسه اعلان خوش آمد برای این اپلیکشین در v2
update_template_v2شناسه اعلان آپدیت برای این اپلیکیشن در v2
welcome_activeتعداد نصب‌‌های این اپلیکیشن
icon_urlآدرس url آیکون اپلیکیشن شما