Skip to main content

معرفی کلاس PusheClient

کلاس PusheClient رابط شما با پوشه خواهد بود. این کلاس پروتکل PusheProtocol را پیاده‌سازی کرده است. برای استفاده از این API، از

@objc public static let shared = PusheClient()

که در کلاس PusheClient تعریف شده‌است، استفاده کنید.