رویدادهای نوتیفیکیشن

در صورتی که نوتیفیکیشنی از پوشه به کاربر ارسال شود، می‌توانید callbackی تعریف‌ کنید و هنگام رخ‌دادن یکی از رویدادهای زیر کدهای خود را فراخوانی کنید:

  • دریافت نوتیفیکیشن (در صورتی‌که کاربر برنامه را force close نکرده باشد.)
  • دریافت JSON یا silent notification (در صورتی‌که کاربر برنامه را force close نکرده باشد.)
  • کاربر بر روی اعلان کلیک کند

اجرای کد هنگام رخ‌دادن رویداد

class MyCallbacks: PusheDelegate {
// protocol implementation
}
...
PusheClient.shared.delegate = myCallbacksInstance

پروتکل PusheDelegate

برای اطلاعات بیشتر در مورد این پروتکل، به PusheDelegate's API reference مراجعه کنید.

protocol PusheDelegate {
func userNotGrantedNotificationsPermission()
func didReceivedRemoteNotification(notification: NotificationData)
func didReceivedResponseForNotification(notification: NotificationData)
}

NotificationDataدارای فیلدهای زیر است:

فیلدتوضیحات
titleتیتر نوتیفیکیشن
bodyمحتوای نوتیفیکیشن
subtitleتیتر فرعی نوتیفیکیشن
mediaURLآدرس محتوای ضمیمه

برای اطلاعات بیشتر در مورد کلاس NotificationData، به ٔNotificationData's API reference مراجعه کنید.