معرفی امکانات

تمام توابع قابل استفاده در کتابخانه‌ی پوشه برای native iOS در این بخش آورده‌ شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر مستندات مرتبط به هر قابلیت را مطالعه نمایید.

گروه‌بندی کاربران یک برنامه برای ارسال اعلان

با استفاده از تاپیک و برچسب می‌توانید کاربران خود را دسته‌بندی کنید.

برچسب (Tag)

Tag یک جیسون است که به هر نصب برنامه می‌تواند نسبت داده شود. برای مثال:

{
"name":"User1",
"level":"admin"
}

و می‌توان از کلید‌های این جیسون‌ها برای فیلترکردن ارسال اعلان استفاده کرد.

راهنمای Tag

Topic (تاپیک)

تاپیک به تعریف ساده یک گروه است که می‌توان یک کاربر را به عضویت آن درآورد.

راهنمای تاپیک

امکانات نوتیفیکیشن

Notification callbacks (اطلاع از رویدادهای اعلان‌)

در صورتی که اعلانی دریافت‌ شود، کلیک‌ شود، رد شود و یا اطلاعات Json دریافت‌ شود می‌توان با استفاده از کالبک‌های نوتیفیکیشن از این رویدادها مطلع شد و در صورت لزوم کار خاصی را هنگام رخ دادن آنها انجام داد.

راهنمای رویدادهای نوتیفیکیشن