برچسب (Tag)

هر کاربری که در لیست نصب‌های برنامه قرار گیرد می‌تواند یک جیسون به همراه خود داشته باشد که نمایانگر ویژگی‌های مختلف مختص آن کاربر باشد. برای ارسال اعلان و ... می‌توان از این تگ‌ها استفاده کرد و دسته‌ی خاصی از کاربران را مشخص کرد.

مثال:

  • کاربرانی که در تاریخ خاصی متولد شده‌اند برای ارسال اعلان تبریک تولد.
  • کاربرانی که نام آنها محمد است و ۲۵ سال دارند.
  • و ...

اضافه‌کردن تگ

Android

از نسخه‌ی 2.0.3

پارامتر ورودیاستفاده
tagsیک شئ از Map که کلید و مقدار آن string است
callbackیک تابع است که در صورت اضافه‌شدن تگ‌ها صدا زده می‌شود
Map<String, String> tags = {
"name":"Mohammad",
"age": "25",
"birthday":"1435187386"
};
Pushe.addTags(tags, callback: () {
// Tags added successfully
});
  • هر کاربر می‌تواند تا ۱۰ تگ داشته باشد.
  • تگ‌ها نمی‌توانند تودرتو باشند و تنها بایستی بصورت کلید و مقدار (هر دو از نوع String)‌ باشند.

حذف تگ از لیست تگ‌ها

Android

از نسخه‌ی 2.0.3

برای حذف می‌توانید لیست کلید‌هایی که می‌خواهید از جیسون تگ حذف کنید را به ورودی تابع بدهید.

پارامتر ورودیاستفاده
tagsیک شئ از List<String> که کلید و مقدار آن string است
callbackیک تابع است که در صورت حذف‌شدن تگ‌ها صدا زده می‌شود
// Remove the keys 'name', 'age' and 'birthday' from tags
Pushe.RemoveTag(["name", "age", "birthday"], callback: () {
// Tags removed successfully
});

گرفتن لیست تگ‌ها

Android

از نسخه‌ی 2.0.3

خروجی این تابع یک Map<String, String> که تمام تگ‌های کاربر در آن وجود دارد خواهد بود.

Map<String, String> tags = await Pushe.getSubscribedTags();