Skip to main content

برچسب (Tag)

شما می‌توانید کاربرانتان را برچسب گذاری کنید. هر تگ یا برچسب نمایانگر ویژگی‌های مختلف مختص آن کاربر است. برای ارسال اعلان می‌توان از این تگ‌ها استفاده کرد و دسته‌ی خاصی از کاربران را مشخص کرد.

مثال:

  • کاربرانی که در تاریخ خاصی متولد شده‌اند برای ارسال اعلان تبریک تولد.
  • کاربرانی که نام آنها محمد است و ۲۵ سال دارند.
  • و ...

اضافه‌کردن تگ

پارامتر ورودیاستفاده
tagsیک شئ از Map که کلید و مقدار آن string است. کلیدها عنوان تگ و مقدار هر کلید هم مقدار تگ را مشخص می‌کند

در مثال زیر تگ‌های نام، سن و تاریخ تولد در نظر گرفته شده‌اند.

val tags = mapOf(
"name" to "Mohammad",
"age" to "25",
"birthday" to "1435187386"
)

Pushe.addTags(tags);

هر کاربر می‌تواند تا ۱۰ تگ داشته باشد

حذف تگ از لیست تگ‌ها

می‌توانید لیست کلید‌هایی که می‌خواهید حذف کنید را به ورودی تابع بدهید.

پارامتر ورودیاستفاده
tagsلیست کلید‌هایی که می‌خواهید از تگ‌ها حذف کنید
val tags = listOf("name","age" ,"birthday")
Pushe.removeTags(tags);

هم برای اضافه کردن تگ و هم برای حذف کردن تگ می‌توانید callback ست کنید تا وقتی عملیات موفق بود از آن مطلع بشوید. توابع اضافه کردن و حذف کردن تگ یک نسخه دومی هم دارند که علاوه بر تگ‌ها callback هم به عنوان ورودی می‌گیرند. به اضافه کردن تگ در مثال زیر توجه کنید.

val tags = mapOf(
"name" to "Mohammad",
"age" to "25",
"birthday" to "1435187386"
)
Pushe.addTags(tags,object : Pushe.Callback{
override fun onComplete() {
// Tags added
}
});

گرفتن لیست تگ‌ها

خروجی این تابع یک Map که تمام تگ‌های کاربر در آن وجود دارد خواهد بود.

val tags = mapOf("name" to "Ali")
Pushe.addTags(tags);
val subscribedtags = Pushe.getSubscribedTags(); // tags: {"name":"Ali"}