Skip to main content

رویداد پیام

v2.2.0

ممکن است بخواهید در صورتی که یک InAppMessage دریافت شد، نمایش‌داده شد، کلیک شد یا رد شد، از آن رویداد مطلع شوید. ماژول InAppMessaging امکان گوش‌دادن به رویدادهای مختلف پیام‌ها را در اختیار گذاشته است.

برای دریافت callback در صورت رخداد یکی از این موارد میتوانید از این کد استفاده کنید:

Pushe.getPusheService(PusheInAppMessaging::class.java)?.run {
setInAppMessagingListener(
onReceive = { inAppMessage ->
println("InApp received")
},
onTrigger = { inAppMessage ->
println("InApp is displayed")
},
onClick = { inAppMessage ->
println("InApp clicked")
},
onDismiss = { inAppMessage ->
println("InApp dismissed")
},
onButtonClick = { inAppMessage, buttonIndex ->
println("InApp button was clicked. Button index: $buttonIndex")
},
)
}

و در صورتی که یک مورد را بخواهید:

Pushe.getPusheService(PusheInAppMessaging::class.java)?.run {
setInAppMessagingListener(
onTrigger = { inAppMessage ->
println("InApp is displayed")
},
)
}