Skip to main content

رد پیام

v2.2.0

در صورتی که یک InAppMessage نمایش داده شده و قصد دارید آن را با استفاده از کد بدون دخالت کاربر برنامه ببندید (رد کنید)، می‌توانید از این کد استفاده کنید.

Pushe.getPusheService(PusheInAppMessaging::class.java)?.dismissShownInApp()