Skip to main content

نمایش/عدم‌نمایش پیام

v2.2.0

در صورتی که بخواهید حتی در زمانی که یک InAppMessage دریافت شد در صورت فراهم شدن شرایط نمایش، نمایش داده نشود، می‌توانید نمایش را با استفاده از کد غیر فعال کنید:

به طور پیش‌فرض نمایش، فعال است

فعال‌کردن نمایش

Pushe.getPusheService(PusheInAppMessaging::class.java)?.enableInAppMessaging()

غیرفعال‌کردن نمایش

Pushe.getPusheService(PusheInAppMessaging::class.java)?.disableInAppMessaging()