برچسب (Tag)

شما می‌توانید کاربرانتان را برچسب گذاری کنید. هر تگ یا برچسب نمایانگر ویژگی‌های مختلف مختص آن کاربر است. برای ارسال اعلان می‌توان از این تگ‌ها استفاده کرد و دسته‌ی خاصی از کاربران را مشخص کرد.

مثال:

  • کاربرانی که در تاریخ خاصی متولد شده‌اند برای ارسال اعلان تبریک تولد.
  • کاربرانی که نام آنها محمد است و ۲۵ سال دارند.
  • و ...

اضافه‌کردن تگ

static void addTags(Map<String, String> tags)

پارامتر ورودیاستفاده
tagsیک شئ از Map که کلید و مقدار آن string است. کلیدها عنوان تگ و مقدار هر کلید هم مقدار تگ را مشخص می‌کند

در مثال زیر تگ‌های نام، سن و تاریخ تولد در نظر گرفته شده‌اند.

val tags = mapOf("name" to "Mohammad","age" to "25","birthday" to "1435187386")
Pushe.addTags(tags);

هر کاربر می‌تواند تا ۱۰ تگ داشته باشد

حذف تگ از لیست تگ‌ها

static void removeTags(List<String> tags)

می‌توانید لیست کلید‌هایی که می‌خواهید حذف کنید را به ورودی تابع بدهید.

پارامتر ورودیاستفاده
tagsلیست کلید‌هایی که می‌خواهید از تگ‌ها حذف کنید
val tags = listOf("name","age" ,"birthday")
Pushe.removeTags(tags);

هم برای اضافه کردن تگ و هم برای حذف کردن تگ می‌توانید callback ست کنید تا وقتی عملیات موفق بود از آن مطلع بشوید. توابع اضافه کردن و حذف کردن تگ یک نسخه دومی هم دارند که علاوه بر تگ‌ها callback هم به عنوان ورودی می‌گیرند. به اضافه کردن تگ در مثال زیر توجه کنید.

val tags = mapOf("name" to "Mohammad","age" to "25","birthday" to "1435187386")
Pushe.addTags(tags,object : Pushe.Callback{
override fun onComplete() {
// وقتی عملیات اضافه کردن تگ‌ها با موفقیت انجام شود کدهای نوشته شده در اینجا اجرا خواهند شد
}
});

گرفتن لیست تگ‌ها

static Map<String,String> getSubscribedTags()

خروجی این تابع یک Map که تمام تگ‌های کاربر در آن وجود دارد خواهد بود.

val tags = mapOf("name" to "Ali")
Pushe.addTags(tags);
val subscribedtags = Pushe.getSubscribedTags(); // tags: {"name":"Ali"}